LinkedIn YouTube Vimeo SlideShare
Menu

Lyt højere i innovation

Innovationsstigen – værktøj udviklet af Jonathan Løw

Artikel skrevet i samarbejde med Mads Bab

Innovationsstigen af Jonathan Løw

Vi møder gentagne gange det udsagn til både workshops, foredrag og længere innovationsforløb, at ”her laver vi da innovation hver eneste dag”.

Det er som sådan korrekt, men det sker ofte ubevidst og bliver sjældent benævnt ved navn. Hvis dialogerne om innovation er tilfældige, vil det være svært at udvikle et stærkt og fælles sprog om innovation. Begrebet innovation bliver “fluffy”, ”uoverkommeligt” eller ”ikke mit område”.

Derfor vil vi gerne præsentere innovationsstigen for at give dig et ledelsesværktøj til at vurdere jeres fremskridt med.

Første trin – ureflekteret innovation

Befinder man sig på første trin på innovationsstigen, er innovation ikke kulturelt forankret. Innovation italesættes sjældent, og der forekommer kun ganske lidt bevidst refleksion om emnet. At befinde sig på trin 1 viser, ifølge international forskning, et begrænset potentiale i forhold til vækst og innovation. Befinder man sig på trin 1 og gerne vil i gang, er målet måske ikke trin 4, men derimod opstarten af enkle innovationstiltag.

3 råd til trin 1:

1. Du bør være 100 % afklaret om, at innovation starter med, at du som leder sætter innovation på dagsordenen.

2. Overvej, hvordan den formelle struktur og adfærd er blandt dine ansatte, og hvad det afslører i forhold til innovation.

3. Gentag spørgsmål 2. I stedet for at vurdere virkeligheden definerer du, hvordan trin 2 ser ud for jer.

Andet trin – italesat innovation

På andet trin af stigen fokuserer medarbejdere og ledelse fortsat på at gøre tingene bedre i hverdagen, men gør det nu mere bevidst. Det betyder, at forbedringer sker ved, at lederen kommunikerer tydeligere om tiltagene. Det kan være igennem en decideret innovationsmodel som ”Listen Louder modellen” udviklet af Jonathan Løw, eller i form af løbende statusmøder og mindre dokumenter, hvor man reflekterer over vigtigheden af hele tiden at forny og forbedre den måde, man gør tingene på.

3 råd til trin 2:

1. Hav modet til at skabe refleksion midt i meget strukturerede hverdage og møder.

2. Synliggør, hvorfor du sætter innovation på dagsordenen.

3. Afdæk hvilke faktorer der løbende giver den enkelte medarbejder styrke til at være innovativ.

trin 3 og 4

Tredje trin – luft under vingerne

Tredje trin er tidspunktet, hvor innovationen får luft under vingerne. Det er her, hvor hverdagsinnovationen er blevet etableret (trin 2), og hvor du som leder for alvor træder i karakter i
forhold til innovationen.

På dette trin er du nået til den væsentlige erkendelse, at hverdagsinnovationer måske nok kan være med til at optimere måden, man gør tingene på (og derigennem føre til effektiviseringer, optimeringer, ressourcebesparelser etc.), men næppe vil være nok til, at I overlever i fremtidens hårde konkurrencesituation, hvor innovation foregår med stadigt stigende fart.

Derfor arbejder en leder på dette trin målrettet med strategier for, hvorledes man finder nye forretningsområder, produkter eller markeder at entrere på. Den store udfordring på dette trin er imidlertid ofte, at hvor hverdagsinnovation som regel vokser ud af hverdagen og derfor i høj grad også drives frem af de enkelte medarbejdere, så kræver radikal innovation en helt særlig proaktiv kultur.

Her viser international forskning, at ledere måske nok tager ansvar for processen, men i alt for ringe grad får inddraget kunder, medarbejdere og øvrige interessenter i strategi- og udviklingsarbejdet.

3 råd til trin 3:

1. Integrer i langt højere grad kunder, medarbejdere og andre interessenter i strategiarbejdet.

2. Vær 100 % dedikeret til at skabe engagement blandt dine medarbejdere.

3. Dyrk dine mest passionerede innovatører og giv dem nøgleudfordringer i udviklingen.

Fjerde trin – innovation i fællesskab

På fjerde trin hvor man, som illustrationen viser, løfter i flok, beskrives kulturen i afdelingen eller virksomheden som innovativ såvel internt som eksternt. Vi plejer at definere denne som en kultur, hvor det er kulturen og ikke lederen, der realiserer innovationsstrategien.

Innovationsstigens fjerde og sidste trin er således den reflekterede og konstant italesatte innovationskultur, hvor medarbejderne med en særlig grad af personligt engagement skaber fællesskaber, der sikrer såvel hverdagsinnovation som radikal innovation.

3 råd til trin 4:

1. Du bør sikre, at medarbejderne er dybt involverede i at fastsætte den retning og de mål, som organisationen arbejder hen imod.

2. Du bør ikke blot udvikle endnu en handlingsplan som middel til at skabe innovation, men i stedet være opmærksom på handlemuligheder, der opstår spontant.

3. Du bør konstant balancere innovativ tænkning med væsentligheden af at få implementeret idéerne.

Share This